Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd ZŠ Na Ostrově
proběhne v budově školy

9. a 10. dubna 2024
od 14 do 17 hodin

Zákonný zástupce vezme s sebou
- svůj občanský průkaz
- rodný list dítěte

 

 

 

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít tři 1. třídy, maximální počet přijatých žáků bude 58. 
Paní učitelky budoucích prvňáčků - Mgr. Stanislava Tomková, Jana Burešová, Tereza Podzimková
 

Víme, že zápis je jeden z nejdůležitějších dní v životě Vašeho dítěte. Proto se snažíme náš „námořnický zápis“ připravit tak, aby byl pro Vás i děti zážitkem, na který budete rádi vzpomínat. 

Na chodbách školy si pro ně naši žáci v kostýmech námořníků připraví zábavné a hravé disciplíny, při jejichž plnění se děti uvolní, ztrácejí trému i nervozitu. Teprve potom předškoláky a jejich rodiče odvedou budoucí spolužáci do třídy, kde proběhne vlastní zápis. Zde zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o přijetí k plnění školní docházky (případně formulář Žádost o odklad školní docházky), vyučující školy jsou v tomto zákonným zástupcům nápomocni. Mezi tím povede s Vaším souhlasem paní učitelka/pan učitel z 1. stupně motivační rozhovor s předškolákem a prostřednictvím různých činností orientačně posoudí jeho školní připravenost.

Pokud je to třeba, budou zákonní zástupci informováni o možnostech, jak lze dosáhnout zlepšení úrovně v rozvoji dítěte, případně navrhneme a probereme možnosti nápravy případných obtíží – logopedická péče, pedagogicko-psychologická poradna apod.

Na rozloučenou každý předškoláček dostane dárečky. Díky našemu celoročnímu programu Dobrý start přicházejí děti k zápisu bez obav a do důvěrně známého prostředí. Celá akce tak probíhá v uvolněném a nestresujících duchu.

Na prvním místě je v naší škole vždy dítě a rozvoj jeho osobnosti v bezpečném a podnětném prostředí. To se nám daří především díky úzké spolupráci tří pilířů – rodičů, žáků a učitelů. Velkou výhodou je také společná a přirozená komunika školáků od 1. do 9. třídy – sourozenci přicházejí ráno do stejné školní budovy, mohou společně trávit přestávky apod. Další důležité informace o životě v naší škole naleznete na těchto webových stránkách v sekcích Naše škola a Školní rok.

Kritéria pro přijetí do 1. třídy:

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.
2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2024/2025 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

 

Zveřejnění seznamů žáků přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích a na webových stránkách školy.

V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů ode dne zápisu.

 

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitel písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Kladně bude žádost vyřízena pouze na základě kladného posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Záporně v případě, že nebude žádost o odklad řádně podložen kladným doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zároveň ředitel školy (podle §37, odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1- 1. 2017) informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jejích plnění (§34 školského zákona).
Jestliže bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

 

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize, video, chytrý telefon apod. nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte, Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy „nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za“, výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, nebát se komunikace v známém prostředí apod.

 

Materiály ke stažení:

Ministerstvo školství vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které obsahuje přehled základních dovedností dítěte před vstupem do základní školy. Více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.  

 

Přiložené soubory

2302_spady_jaromer-ozv_2023_1.png (PNG,182 kilobajtů)
2302_spady_jaromer-ozv_2023_2.png (PNG,88 kilobajtů)